Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika 1. seje UO (2009)

Objavljeno: 20.5.2009, zadnja sprememba 5.3.2013 ob 13:17 Št. ogledov: 699
Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 20.5.2009 redno sejo, kjer je bilo prisotnih 5 članov.

Predsednik je ugotovil, da je seja nesklepčna. Po krajši obravnavi je bila sprejeta odločitve, da se seja opravi, zapisnik pa posreduje odsotnim članom v potrditev.

Sklep: Zapisnik seje upravnega odbora se posreduje v potrditev odsotnim članom OU.


1. Konstituiranje upravnega odbora

Predsednik društva Tomaž Willenpart je pričel s sejo upravnega odbora. Predsednik je predlagal v novem mandatu dva podpredsednika in sicer za statutarno pravne zadeve Milana Čučnika in podpredsednika za planinsko alpinistično dejavnost Blaža Lesnika, ter povedal, da nimamo kandidata za podpredsednika za gospodarstvo. Še naprej ostaja tajnik društva Aleš Jenko.
Sestava gospodarske komisije društva je sledeča: Milan Čučnik, Boris Kofol, Branko Trobec, Jernej Bevk, Aleš Jenko in Tomaž Willenpart. Vodenje GK prevzame predsednik društva.

Sklep: Potrdi se imenovanje dveh podpredsednikov in gospodarske komisije.


2. Pregled zapisnika s prejšnje seje

Pregled zapisnika s prejšnje seje UO z dne 11.3.2009. Vodja strokovne službe je poročal o izvrševanju sklepov - inventura in poslovanje v Domu v Kamniški Bistrici ter zaposlovanje dodatnih kadrov.

Sklep: UO sprejema zapisnik seje UO z dne 11.3.2009
Sklep:
UO sprejema podano ustno poročilo vodje strokovne službe v zvezi z izvrševanjem sklepov.


3. Začetek planinske sezone

Vodja strokovne službe je podal informacijo o poslovanju planinskih postojank v letošnjem letu in o pričetku glavne poletne sezone, ki se bo začela okrog 20. junija 2009, ko odpremo Kočo pri Triglavskih jezerih in Triglavski dom na Kredarici. Dom na Komni je zaradi dobre turno smučarske sezone posloval v prvi četrtini leta nekoliko bolje kot preteklo leto. Menjava vlečne vrvi na žičnici je v teku. Kočo pri Savici smo odprli šele 1. maja, saj je izkušnja iz preteklih let pokazala, da obratovanje v zimskem času ni smotrno. V Domu v Kamniški Bistrici so obnovili kuhinjske prostore, jedilnico in prostor, kjer stoji točilni pult, zato je bilo mesec dni zaprto. Kljub temu so prihodki primerljivi s poslovanjem v preteklem letu. Upravni odbor se je seznanil s poškodbami na Domu na Komni in Koče pri Triglavskih jezerih. Verjetno bo potreben rebalans plana društva.

Sklep: UO sprejema podano ustno poročilo vodje strokovne službe.
Sklep:
V zvezi z neplaniranimi sredstvi za odpravo poškodb na Koči pri Triglavskih jezerih in na Domu na Komni pripravi vodja strokovne službe poročilo in ga uvrsti na naslednjo sejo OU.


4. Skupščina PZS (Trbovlje, 23.05.2009)

Predsednik je UO seznanil z vsebinskim programom skupščine, ki bo letos maja v Trbovljah. Predstavnik našega društva na skupščini bo predsednik Tomaž Willenpart.

Sklep: Za predstavnika društva na skupščini PZS UO pooblašča predsednika društva.


5. Razno

Pod točko razno je bilo govora o nesreči, ki je prizadela planinsko društvo Gorje in popolnoma uničila Kočo na Doliču. Kot društvo bomo v okviru naših zmožnosti ponudili pomoč pri obnovi Koče na Doliču.
V letošnjem letu smo prejeli le 186 EUR sredstev od MOL, ki so namenjena odsekom, kar pomeni zopet bistveno nižjo vsoto kot preteklo leto.

Sklep: MOL-u posredujemo pisno nestrinjanje z obravnavo planinstva, alpinizma in športnega plezanja v Ljubljani.
Sklep: Podpredsednik za planinsko alpinistični sektor opravi do naslednje seje informativne razgovore z načelniki odsekov o delovanju odsekov s poudarkom na problemih pri izvajanju programov.


V Ljubljani, 20. 05. 2009


Povzetek pripravil E.G.


Komentarji - Dodaj komentar