Alpinistični odsek PD Ljubljana Matica
Topel domek za vsakogar
 
Prijava |  Registriraj se |  Pomoč pogostih vprašanj  | Seznam članov |  Išči  | Galerija

Alpinistični odsek PD Ljubljana Matica Seznam forumov » Novice » Razpis za ?olanje za gorskega vodnika
Objavi novo temo  Odgovori na to temo Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo 
Razpis za ?olanje za gorskega vodnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 23, 2005 12:36 pm Odgovori s citatom
Tinca
 
Pridružen/-aNed Feb 2005 11:20
Prispevkov111
KrajTina Di Batista, Ljubljana


R A Z P I S
za za?etek usposabljanja
za gorskega vodnika
v letu 2005
Zdru?enje gorskih vodnikov Slovenije (ZGVS) razpisuje na podlagi 12. ?lena Zakona o gorskih vodnikih (ZGV) UL RS ?t. 63/99 str. 8121) in Pravil ZGVS za?etek usposabljanja za poklic gorskega vodnika / gorske vodnice (koda poklica 5113.02 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev, UL RS ?t.28/97, str. 2234). Usposabljanje se bo pri?elo v letu 2006. Obsegalo bo 80 dni te?ajev in izpitov. Usposabljanje je usklajeno z zahtevami Mednarodne zveze zdru?enj gorskih vodnikov IFMGA in bo skupaj z enoletnim pripravni?kim sta?em izvedeno v ?tirih letih.
Vsebino, obseg in potek usposabljanja dolo?a ZGV:
9. ?len
(program usposabljanja kandidatov za gorske vodnike)
Program usposabljanja kandidatov za gorske vodnike traja skupaj s preskusom iz 7. ?lena 80 dni in obsega ?tiri osnovne te?aje, od katerih vsak posebej traja ?tirinajst dni:
? te?aj teoreti?nih in prakti?nih osnov gorskega vodni?tva in dva dodatna dneva za izpite,
? te?aj vodenja v skali in pet dodatnih dni za izpite,
? te?aj vodenja turnega smu?anja v visokogorju in pet dodatnih dni za izpite,
? te?aj vodenja v snegu in ledu in pet dodatnih dni za izpite.
Zadnji trije te?aji vsebujejo tudi tiste dele splo?nih teoreti?nih in prakti?nih osnov gorskega vodni?tva, ki niso bili obdelani v prvem te?aju.
te?aji se lahko izvajajo v ve? delih. Vsebina posameznega dela se dolo?i glede na razmere na terenu, kjer se izvaja del te?aja. Znanje se ocenjuje na vsakem delu te?aja posebej. Posameznih delov te?ajev se lahko udele?i kandidat, ki je uspe?no opravil vse prej?nje dele.
Program usposabljanja kandidatov za gorske vodnike mora biti zaklju?en v treh letih.
Vsebino te?ajev iz prvega odstavka ter na?in preskusa uspe?nosti usposabljanja kandidatov predpi?e minister, pristojen za turizem (v nadaljnjem besedilu: minister).
10. ?len
(strokovni izpit za gorske vodnike ter potrdilo)
Strokovni izpit za gorske vodnike traja skupaj pet dni in obsega tridnevno ponovitev najva?nej?ih vsebin osnovnih te?ajev s poudarkom na usposabljanju za prakti?no vodenje in pou?evanju gorni?tva ter dvodnevni izpit iz te snovi. Strokovnega izpita se lahko udele?ijo pripravniki po zaklju?eni pripravni?ki dobi. Strokovni izpit se opravi pred komisijo, sestavljeno v skladu s prvim odstavkom 8. ?lena.
Po uspe?no opravljenem strokovnem izpitu izda ZGVS gorskemu vodniku potrdilo, ki je javna listina. Vsebino in obliko potrdila predpi?e minister.
Pogoje za vklju?itev v usposabljanje za gorskega vodnika dolo?ata (1) ZGV
7. ?len
(pogoji za vklju?itev v usposabljanje za gorske vodnike)
Kdor se ?eli usposobiti za gorskega vodnika, mora izpolnjevati naslednje za?etne pogoje:
? biti mora ?lan planinskega dru?tva ali alpinisti?nega kluba, ki je v?lanjen v Planinski zvezi Slovenije,
? imeti mora najmanj 18 let,
? imeti mora najmanj srednjo izobrazbo,
? biti mora primeren za opravljanje poklica gorskega vodnika,
? imeti mora z zdravni?kim potrdilom dokazane psihofizi?ne sposobnosti za opravljanje poklica gorskega vodnika,
? imeti mora alpinisti?ne izku?nje, ki jih predpi?e ministrstvo na predlog ZGVS.
in (2) Pravilnik o gorskih vodnikih:
1. ?len
(alpinisti?ne izku?nje, potrebne za vklju?itev v usposabljanje za gorskega vodnika -
7. ?len ZGV, t?.f)
Kdor se ?eli vklju?iti v usposabljanje za gorskega vodnika, mora imeti naslednje alpinisti?ne izku?nje:
? Kot prvi v navezi ali menjaje se v vodstvu mora imeti najmanj 50 visokogorskih plezalnih vzponov, med njimi pa najmanj 10 v skali, najmanj 10 v snegu in ledu in najmanj 10 v me?anem terenu. Eden med vsemi vzponi mora biti tehni?no, fizi?no in psihi?no zelo zahteven. Najmanj 20 vzponov mora biti IV. te?. stopnje ali vi?jih od 500 m.
? Kot prvi v navezi ali menjaje se v vodstvu mora imeti najmanj 20 smeri v skali te?avnosti VI+.
? Imeti mora najmanj 15 celodnevnih visokogorskih turnih smukov.
Pri vseh vzponih in turnih smukih se ve?krat ponovljeni vzponi in turni smuki ?tejejo le enkrat.
Prijava na razpis na listu formata A4, mora vsebovati naslednje osebne podatke:
? ime, priimek, dan, mesec in leto rojstva
? doma?i naslov (ulica in hi?na ?tevilka, po?tna ?tevilka, po?ta)
? telefon doma
? telefon v slu?bi
? naslov zaposlitve ali ?ole (ime firme ali naziv ?ole, ulica in hi?na ?tevilka, po?tna ?tevilka, po?ta)
? izobrazba
? planinsko dru?tvo, alpinisti?ni klub
? alpinisti?ni odsek ali plezalni klub (alpinist od, alpinisti?ni in?truktor od)
? postaja Gorske re?evalne slu?be (pripravnik od, re?evalec od, in?truktor od)
? znanje tujih jezikov (aktivno, pasivno)
? prejeta priznanja in nagrade za planinsko in alpinisti?no dejavnost
? druga znanja ali nazivi
? izjavo, ki se glasi: " Ob prijavi na razpis za za?etek usposabljanja za gorskega vodnika v letu 2005 dajem vse v prijavi navedene osebne podatke prostovoljno za uporabo Zdru?enju gorskih vodnikov Slovenije."
? datum izpolnjevanja prijave
? lastnoro?ni podpis kandidata
Kot dokaz o izpolnjevanju pogojev za vklju?itev v usposabljanje za gorskega vodnika mora biti prijavi prilo?eno:
? kopija ?lanske izkaznice Planinske zveze Slovenije s pla?ano ?lanarino za leto 2005,
? kopija zadnjega ?olskega spri?evala,
? potrdilo zdravnika specialista medicine dela o psihofizi?ni sposobnosti za opravljanje poklica gorskega vodnika,
? izpisek iz kazenske evidence,
? ?asovno urejen seznam vseh tur, vzponov in turnih smukov na posebnem xobrazcu
(obvezno uporabiti ta obrazec)
Predpisi o gorskih vodnikih so na razpolago v obliki Word dokumenta
V opisu vzponov morajo biti obvezno navedeni datum vzpona, gorstvo, gora, stena ali plezalsko podro?je, ime smeri, vrsta vzpona, ocena smeri po UIAA lestvici, vi?ina smeri, trajanje vzpona in soplezalec(i).
V opisu celodnevnih visokogorskih turnih smukov morajo biti obvezno navedeni datum smuka, gorstvo, gora, ime smuka, trajanje smuka, ostali udele?enci (?e jih je bilo ve?, navedite vsaj enega).
Iz seznama vzponov in turnih smukov mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev glede vrste in te?avnosti vzponov.
Prijavo z dokazili je treba poslati najkasneje do 15. oktobra 2005 priporo?eno v zaprti kuverti s pripisom "NE ODPIRAJ - RAZPIS ZGVS ZA LETO 2006" na naslov predsednika TK ZGVS

Tam?e Franc
Legen 164
2383 ?martno pri Slovenj Gradcu

UO ZGVS bo po koncu razpisa imenoval tri ?lane komisije , ki bi o pregledala prispele prijave in UO
predlagala kandidate za opravljanje preizkusa ? sprejemnega izpita
Kandidati katerih poslana prijava bo nepopolna (pomanjkljiva ), bodo imeli 8 dni po sestanku razpisne komisije ?asa , da prijavo dopolnijo.
Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu razpisa obve??eni do 15.novembra 2005
Kandidati, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem, pa bodo obenem dobili ?e pisno vabilo za informativni dan, ko bo predvidoma znana tudi cena usposabljanja, vi?ina dr?avne finan?ne podpore po 23. ?lenu ZGV ter datum sprejemnega izpita , ki bo predvidoma v decembru 2005 ali januarju 2006.
Pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat na za?etku usposabljanja, in ki se preverjajo na sprejemnem izpitu, dolo?a Pravilnik o gorskih vodnikih:
2. ?len
(sposobnosti kandidatov pred za?etkom usposabljanja za gorskega vodnika - drugi odst. 8. ?l. ZGV)
Kandidati morajo biti sposobni:
? v plezalnikih plezati skalne smeri VI. te?avnostne stopnje,
? v gorskih ?evljih s podplati iz rebraste gume plezati skalne smeri V. te?avnostne stopnje,
? plezati v ledu z naklonom 50-60 °,
? smu?ati v vsakem snegu na vseh vrstah terena.
Usposabljanje bo organizirano, ?e bo sprejemne izpite opravilo najmanj 5 kandidatov.
O morebitnih nejasnostih ob izpolnjevanju prijav se lahko posvetujete z predsednikom TK
na tel. 02 88 53 606 , 041 332 860 ali franctamse@yahoo.com


Upravni odbor ZGVS
Poglej uporabnikov profil Najdi vse prispevke pod imenom Tinca Pošlji zasebno sporočilo
Razpis za ?olanje za gorskega vodnika
  Alpinistični odsek PD Ljubljana Matica Seznam forumov » Novice
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas  
Stran 1 od 1  

  
  
 Objavi novo temo  Odgovori na to temo  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.