Zapisnik 1. seje upravnega odbora Planinskega društva Ljubljana-Matica izvoljenega za obdobje april 2023 – april 2025 z dne 15. 06. 2023 ob 18. uri

  • Prisotni: Tomaž Willenpart, Aleš Jenko, Hinko Šolinc, Boris Bokavšek, Nataša Kramberger, Uroš Grilj, Davor Rozman, Jože Drab, Bojan Oblak, Tomaž Žepič
  • Predstavnik NO: Drago Metljak, Tadej Rejc

Predsednik Tomaž Willenpart je predlagal dnevni red, kakor sledi:

  1. Pregled zapisnika 7. seje Upravnega odbora z dne, 15.03.2023
  2. Izvolitev podpredsednika
  3. Začetek planinske sezone
  4. Razno

Ad 1

Pod prvo točko dnevnega reda smo pregledali sklepe iz prejšnje seje UO, na katere ni bilo nobenih pripomb.

1./1. Sklep: Upravni odbor sprejme in potrdi zapisnik s 7. seje UO z dne 15.03.2023

Ad 2

Vodja strokovne službe je podal informacijo upravnemu odboru o pričetku planinske sezone. Pogovarjali smo se o novem rezervacijskem sistemu, kateri bo stopil v veljavo s 1.1.2024. Aleš Jenko
je še poudaril, da bomo v letošnji sezoni podražili storitve po postojankah za rast inflacije.

2./1. Sklep: UO se strinja z dvigom cen za rast inflacije.

Ad 3

Pod točko 3 je predsednik predlagal Davorja Rozmana za podpredsednika društva.

3./1. Sklep: UO je potrdil Davorja Rozmana za podpredsednika.

Ad 4

Pod točko razno je Jože Drab predlagal UO ureditev Merjaščeve poti in povedal, da bodo nastali manjši stroški za društvo.
Bojan Oblak pa je podal željo, da se omogočijo kvalitetni pogoji za predavanja za kandidate za GS.

4./1. Sklep: UO je predlagal, da Jože Drab in Aleš Jenko uredita vse potrebno za izvedbo popravila merjaščeve poti.

5./1. Sklep: UO se strinja, da v društveni sejni sobi izboljšamo tehnične pogoje za izpeljavo predavanj.

V Ljubljani, 27.06.2023

Zapisal
Aleš Jenko, vodja strokovne službe

Predsednik:
Tomaž Willenpart