Zapisnik 3. seje upravnega odbora Planinskega društva Ljubljana-Matica izvoljenega za obdobje 2021-2023 z dne 23. 03. 2022 ob 18. uri

 • Prisotni: Tomaž Willenpart, Aleš Jenko, Hinko Šolinc, Boris Bokavšek, Davor Rozman
 • Predstavnik NO: Drago Metljak, Tadej Rejc
 • Ostali prisotni: Eva Plečko, Monika Furjan
 • Opravičili so se: Nataša Kramberger, Ana Vengar, Mateja Vertelj, Anja Peternel, Bojan Oblak, Uroš Grilj

Predsednik Tomaž Willenpart je predlagal dnevni red, kakor sledi:

 1. Pregled zapisnika 2. seje Upravnega odbora z dne, 15.12.2022
 2. Poročilo o delu društva za leto 2021
 • kratko poročilo načelnikov odsekov
 • poročilo predsednika
 • sprejem zaključnega računa
 1. Plan društva za leto 2022
 2. Gospodarski del pred pričetkom sezone
 3. Sklic občnega zbora
 4. Razno

Ad 1

Pod prvo točko dnevnega reda smo pregledali sklepe iz prejšnje seje UO.

1./3. Sklep: Upravni odbor sprejme in potrdi zapisnik iz 2. Seje UO z dne 15.12.2021

Ad 2

Predsednik je podal poročilo o delovanju društva in zaključnem računu za leto 2021. Vodja strokovne službe Aleš Jenko in računovodja Eva Plečko sta predstavila  poslovni rezultat za leto 2021. Beležili smo 17 % upad članstva predvsem zaradi epidemije covid 19.

Računovodja je predstavila revizijsko poročilo za leto 2021 in izrazila zadovoljstvo s poslovanjem .

Predsednik društva Tomaž Willenpart je podal informacijo o delovanju in razvoju društva, o gibanju članstva in o delu odsekov. V nadaljevanju je podal informacijo o zaključnem računu za leto 2021, popisni elaborat za leto 2021 in predlagali so se odpisi osnovnih sredstev za leto 2021.

2./3. Sklep: UO je sprejel poročilo za leto 2021.

3./3. Sklep: UO je sprejel zaključni račun za leto 2021.

4./3. Sklep: UO je sprejel popisni elaborat za leto 2021.

5./3. Sklep: UO je sprejel odpise osnovnih sredstev in terjatev za leto 2021.

6./3. Sklep: UO je sprejel revizijsko poročilo za leto 2021.

Ad 3

Predsednik je predstavil plan delovanja društva za leto 2022.

7./3. Sklep: UO je potrdil plan društva za leto 2022.

Ad 4

Vodja strokovne službe je seznanil UO, da smo kadrovsko pripravljeni na prihajajočo sezono in da koče v tem času nemoteno delujejo. Prav tako se nam povečuje članstvo v letošnjem letu.

Ad 5

Podana je bila informacija o letošnjem občnem zboru, ki bo v Mostecu dne 12.05.2022 ob 17h in predstavil članom UO vsebino programa. Predsednik društva je naprosil g. Hinko Šolinca za vodenje občnega zbora, kar je ta sprejel. Vodja strokovne službe organizira sestanek za operativno izvedbo občnega zbora s predsednikom društva in  predlaganim predsednikom občnega zbora.

8./3. Sklep: Strokovna služba pripravi in izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo občnega zbora, ki bo v Mostecu 12.05.2022 s pričetkom ob 17h.

 Ad 6

Pod točko razno je upravni odbor potrdil nadaljnje sodelovanje z revizijsko hišo Revizija Plus.

Vsi člani UO kateri niso bili prisotni na seji, so korespondenčno  potrdili sklepe preko elektronske pošte.

V Ljubljani, 27. 03. 2022

Zapisal

Aleš Jenko, vodja strokovne službe

Predsednik:

Tomaž Willenpart