Zapisnik 4. seje upravnega odbora Planinskega društva Ljubljana-Matica izvoljenega za obdobje april 2023-april 2025 z dne 27. 03. 2024 ob 18. uri

  • Prisotni: Tomaž Willenpart, Aleš Jenko, Boris Bokavšek, Davor Rozman, Tomaž Žepič, Jože Drab, Bojan Oblak, Jure Pečak, Gašper Pintar
  • Predstavnik NO: Drago Metljak
  • Ostali prisotni: Monika Furjan
  • Opravičili so se: Nataša Kramberger
  • Odsotni: Hinko Šolinc, Mateja Vertelj

Predsednik Tomaž Willenpart je predlagal dnevni red, kakor sledi:

1. Pregled zapisnika 3. seje Upravnega odbora z dne, 13.12.2023
2. Poročilo o delu društva za leto 2023
– kratko poročilo načelnikov odsekov
– poročilo upravnega odbora
– sprejem zaključnega računa
– odpis osnovnih sredstev in terjatev
3. Plan društva za leto 2024
4. Gospodarski del pred pričetkom sezone
5. Sklic občnega zbora
6. Razno

Ad 1

Pod prvo točko dnevnega reda smo pregledali sklepe iz prejšnje seje UO.

1./4. Sklep: Upravni odbor sprejme in potrdi zapisnik iz 3. Seje UO z dne 13.12.2023

Ad 2

Predsednik je podal poročilo o delovanju društva in zaključnem računu za leto 2023. Vodja strokovne službe Aleš Jenko in računovodja Monika Furjan sta predstavila poslovni rezultat za leto 2023. Rezultat je bil prihodkovno rekorden za naše društvo in ustvarili smo 80.000 EUR dobička. Računovodja je predstavila revizijsko poročilo za leto 2023 in izrazila zadovoljstvo s poslovanjem. Predsednik društva Tomaž Willenpart je podal informacijo o delovanju in razvoju društva, o gibanju članstva in o delu odsekov. V nadaljevanju je podal informacijo o popisnem elaboratu za leto 2023 in predlagali so se odpisi osnovnih sredstev za leto 2023.

2./4. Sklep: UO je sprejel poročilo za leto 2023.
3./4. Sklep: UO je sprejel zaključni račun za leto 2023.
4./4. Sklep: UO je sprejel popisni elaborat za leto 2023.
5./4. Sklep: UO je sprejel odpise osnovnih sredstev in terjatev za leto 2023.

Ad 3

Predsednik je predstavil plan delovanja društva za leto 2024.

6./4. Sklep: UO je potrdil plan društva za leto 2024.

Ad 4

Vodja strokovne službe je seznanil UO, da smo kadrovsko pripravljeni na prihajajočo sezono in da koče v tem času nemoteno delujejo. Članstvo v letošnjem letu je v povprečju zadnjih treh let.

Ad 5

Podana je bila informacija o letošnjem občnem zboru, ki bo v Mostecu dne 24.04.2024 ob 17h in predsednik je predstavil članom UO vsebino programa. Predsednik društva je naprosil g. Hinka Šolinca za vodenje občnega zbora, s čimer se je navedeni strinjal. Vodja strokovne službe organizira sestanek za operativno izvedbo občnega zbora s predsednikom društva in predlaganim predsednikom občnega zbora.

8./4. Sklep: Strokovna služba pripravi in izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo občnega zbora, ki bo v Mostecu 24.04.2024 s pričetkom ob 17h.

Ad 6

Pod točko razno je bil upravni obor seznanjen o obnovi Merjaščeve poti, katero smo obnavljali pod vodstvom Jožeta Draba ter o izvedeni izredni seji skupščine ŠZL – Športna zveza Ljubljane.

V Ljubljani, 02. 04. 2024

Zapisal
Aleš Jenko, vodja strokovne službe

Predsednik:
Tomaž Willenpart