Zapisnik 4. seje upravnega odbora Planinskega društva Ljubljana-Matica izvoljenega za obdobje april 2019-april 2021 z dne 03. 06. 2020 ob 18. uri

 • Prisotni: Tomaž Willenpart,  Aleš Jenko, Hinko, Šulinc,Boris  Bokavšek, Nataša Kramberger, Bojan Oblak, Davor Rozman, Jože Drab, Mateja Vertl Blaž Lesnik, Iztok Bokavšek
 • Predstavnik NO: Drago Metljak, Milan Čučnik
 • Ostali prisotni: Eva Plečko
 • Opravičili so se: Ana Vengar

Predsednik Tomaž Willenpart je predlagal dnevni red, kakor sledi:

 1. Pregled zapisnika3 . seje Upravnega odbora z dne, 12.12.2019
 2. Poročilo o delu društva za leto 2018
 • kratko poročilo načelnikov odsekov
 • poročilo predsednika
 • sprejem zaključnega računa
 1. Plan društva za leto 2020
 2. Gospodarski del pred pričetkom sezone
 3. Sklic občnega zbora
 4. Razno

 

Ad 1

Pod prvo točko dnevnega reda smo pregledali sklepe iz prejšnje seje UO, na kateri smo odločali o višini članarine za leto 2020 in sprejemali plan društva za leto 2020. Na decembrski seji nismo bili sklepčni in marčevske seje nismo mogli izpeljati zaradi epidemioloških razmer, zatorej smo uradno potrjevali sklepe na tej seji.

S sklepom smo potrdili višino članarine in plan dela odsekov.

1./4. Sklep: Upravni odbor sprejme in potrdi zapisnik iz 3. Seje UO z dne 12.12.2019

 

Ad 2

Predsednik je podal poročilo o delovanju društva in zaključnem računu za leto 2019. Vodja strokovne službe Aleš Jenko in računovodja Eva Plečko sta predstavila  poslovni rezultat za leto 2019, ki je bil prihodkovno boljši za 15% kot v letu 2018,saj so bile v visokogorju ugodnejše vremenske razmere. Beležili smo tudi porast števila članstva za 7 %.

Predvsem se je dvignil obseg prometa v Kamniški Bistrici za 34%, sledi Komna  z 21%,nato Koča pri Triglavskih jezerih18%, Kredarica 10 %,Miklošičeva 10%, v koči pri Savici pa smo beležili upad prometa za 26%, ker koča v tem trenutku nima spalnih kapacitet. Planirana je izvedba v letu 2020 in 2021.

Računovodja je predstavila revizijsko poročilo za leto 2019 in izrazila zadovoljstvo s poslovanjem v letu 2019 .

Predsednik društva Tomaž Willenpart je podal informacijo o delovanju in razvoju društva, o gibanju članstva in o delu odsekov. V nadaljevanju je podal informacijo o zaključnem računu za leto 2019, popisni elaborat za leto 2019 in predlagali so se odpisi osnovnih sredstev za leto 2019.

2./4. Sklep: UO je sprejel poročilo za leto 2019.

3./4. Sklep: UO je sprejel zaključni račun za leto 2019.

4./4. Sklep: UO je sprejel popisni elaborat za leto 2019.

5./4. Sklep: UO je sprejel odpise osnovnih sredstev in terjatev za leto 2019.

6./4. Sklep: UO je sprejel revizijsko poročilo za leto 2019.

 

Ad 3

Predsednik je predstavil plan delovanja društva za leto 2020.

7./4. Sklep: UO je potrdil plan društva za leto 2020.

 

Ad 4

Predsednik društva je pod 4. Točko dnevnega reda predstavil odbornikom, poslovanje v letošnji sezoni. Nato je predsednik predal besedo Vodji strokovne službe, kateri je predstavil način poslovanja in prioritetne naloge za letošnje leto.

 

Ad 5

Podana je bila informacija o letošnjem občnem zboru, ki je zaradi epidemioloških razmer prestavljen na mesec september. V zvezi s tem smo kontaktirali UE Ljubljana, kjer pa odgovora nismo prejeli.

8./4. Sklep: Strokovna služba pripravi in izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo občnega zbora skladno z navodili pristojnih organov RS.

 

Ad 6

Pod točko 6. je predsednik predstavil problematiko prenove Koče pri Savici in problematiko Doma v Kamniški Bistrici pri kateri se dogovarjamo z Meščansko korporacijo Kamnik (Mekok). Za Kočo pri Savici smo pridobili gradbeno dovoljenje in bomo kmalu pričeli z gradbenimi deli.

 

V Ljubljani, 04.06.2020

Zapisal

Aleš Jenko, vodja strokovne službe

Predsednik:

Tomaž Willenpart

Zadnja sprememba