Zapisnik 5. seje upravnega odbora Planinskega društva Ljubljana-Matica izvoljenega za obdobje april 2019-april 2021 z dne 14. 10. 2020 ob 18. uri

  • Prisotni: Tomaž Willenpart, Aleš Jenko, Nataša Kramberger, Boris Bokavšek, Davor Rozman, Mateja Vertelj, Boris Bokavšek, Tadej Rejc, Hinko Šolinc
  • Predstavnik NO: Drago Metljak

Predsednik Tomaž Willenpart je predlagal dnevni red, kakor sledi:

  1. Pregled zapisnika s prejšnje seje UO
  2. Zaključek planinske sezone v postojankah
  3. Plan dela odsekov za leto 2020
  4. Meščanska korporacija Kamnik
  5. Razno

 Ad 1

Predsednik društva Tomaž Willenpart je pričel s sejo upravnega odbora, pregledali smo zapisnik iz prejšnje seje in na njih ni bilo nobenih pripomb.

1./5. Sklep: UO sprejme in potrdi zapisnik 4. seje z dne 3.6.2020.

Ad 2

Vodja strokovne službe je podal poročilo upravnemu odboru o delovanju (poslovanju) planinskih postojank v letošnjem letu, kateri je bil na prihodkovni strani bistveno slabši kot preteklo leto. Sezona je bila slabša v Domu na Komni, Triglavskem domu na Kredarici in v Koči pri Triglavskih jezerih, predvsem zaradi covida 19 in slabšega vremena v visokogorju. Žal tudi ni bilo obiska tujih gostov. Kočo pri Savici še vedno obnavljamo in pričakujemo otvoritev prihodnje leto. V nadaljevanju je bila za tekoče leto za revizijo predlagana revizijska hiša Revizija Plus. Članstvo je v rahlem upadu predvsem zaradi epidemiološke krize, saj vodniki ne morejo opravljati svojega dela.

Na vseh planinskih objektih so potekala tekoča vzdrževalna dela, nismo pa imeli večjih investicij v letu 2020. Največji strošek je predstavljalo društvu poplačilo izvensodne poravnave meščanski korporaciji v znesku 75.000 EUR.

Ker občnega zbora letos nismo mogli izpeljati, se objavi letno poročilo na spletnih straneh društva.

2./5. Sklep: UO potrjuje revizijsko hišo Revizija plus za pregled poslovanja za leto 2020.

Ad 3

Pri planu odsekov je bilo izpostavljeno sledeče: vsi odseki bodo do konca novembra pripravili plan za prihodnje leto in ga posredovali v informacijsko pisarno. Odseki bodo delovali po ustaljenih programih kot vsako leto takoj ko bodo razmere (epidemija) to dopuščale. V planu ni nobene nove odprave. Edo naj pripravi osnutek plana za prihodnje leto.

Ad 4

Pod točko razno je vodja strokovne službe predstavil UO-ju situacijo glede koče pri Savici. Imamo zbrano vso dokumentacijo in pričeli smo z gradbenimi deli.

Na koncu pa je predsednik društva seznanil UO s končno situacijo z Meščansko korporacijo. Urejeno imamo najemno razmerje in poplačali smo 75.000 EUR za izvensodno poravnavo. V prihodnjih dveh letih moramo plačati še dva zneska po 20.000 EUR. Dokončno poplačilo izvensodne poravnave bo v letu 2022.

V Ljubljani, 14.10.2020

Zapisal
Aleš Jenko, vodja strokovne službe