Zapisnik 1. seje upravnega odbora Planinskega društva Ljubljana-Matica izvoljenega za obdobje junij 2021-junij 2023 z dne 13. 10. 2021 ob 18. uri

  • seja je bila korespondenčna

Predsednik Tomaž Willenpart je predlagal dnevni red, kakor sledi:

  1. Pregled zapisnika s prejšnje seje UO
  2. Zaključek poletne sezone v postojankah
  3. Plan dela odsekov za leto 2022
  4. Razno

 

Ad 1

Seja je bila korespondenčna.

1./1. Sklep: UO sprejme in potrdi zapisnik 8. seje z dne 02.06.2021.   

 

Ad 2

Vodja strokovne službe je pripravil poročilo o prenovi koče pri Savici. Vrednost vseh del z opremo znaša 289.523,00 EUR. Prenovo smo v celoti pokrili z lastnimi sredstvi. V prenovo je všteto: menjava strehe, oken, vrat, kompletno nova notranja in zunanja infrastruktura, izolacija, fasada, oprema sob itd.

Vodja strokovne službe je podal poročilo upravnemu odboru o delovanju (poslovanju) planinskih postojank v letošnjem letu, kateri je bil na prihodkovni strani  bistveno boljši kot preteklo leto in na stroškovni strani primerljiv z lanskim letom. Sezona je bila boljša na Triglavskem domu na Kredarici in v Koči pri Triglavskih jezerih ter v Domu v Kamniški Bistrici predvsem zaradi povečanega obiska tujih gostov in seveda lepega vremena v poletni sezoni. Žal pa zaradi  dvoletnega zaprtja Koče pri Savici tam nismo dosegli želenega rezultata. Dom na Komni ima izpad turne smuke in odpoved obiska šol v naravi. V nadaljevanju je bila za tekočo revizijo  predlagana revizijska hiša Revizija Plus. Članstvo je beležilo v letošnjem letu upad, predvsem zaradi epidemioloških razmer.

Na vseh planinskih objektih so potekala tekoča vzdrževalna dela. Glavna investicija je bila prenova Koče pri Savici.

2./1. Sklep: UO potrjuje revizijsko hišo Revizija plus za pregled poslovanja za leto 2021.

 

Ad 3:

Vsi odseki bodo delovali po ustaljenih programih kot vsako leto in imeli približno enak plan delovanja.

Odseki pripravijo program delovanja za leto 2022.

 

Ad 4

Pod točko razno smo se pogovarjali o delovanju čistilne napravi pri Koči pri Triglavskih jezerih. V letošnjem letu smo že naredili nekaj izboljšav, o katerih bomo poročali na prihodnji seji.

Prihodnja seja bo 15. decembra preko spleta.

 

V Ljubljani, 14. 10. 2021

Zapisal

Aleš Jenko, vodja strokovne službe

Predsednik:

Tomaž Willenpart